מושגים בנדל"ן

מושגים בנדל"ן

תוכנית הגשה /גרמושקה/ "תיק ורוד"


תוכנית בקשת להיתר בניה.

התוכנית מוגשת לוועדה המקומית, ועל-פיה נבחן האם לתת היתר או לא, הועדה צריכה לבחון האם הבקשה תואמת לתב"ע. לוועדה אין שיקול דעת. אם התוכנית תואמת לתב"ע עליה לאשר אותה.

התוכנית מוגשת על דפים A4 כאשר על הדף הראשון פרטים טכניים ובהמשך תרשימי המבנה (קומות, חזיתות, חתכים וכד'), הדפים מחוברים בצורת אקורדיון. הדף השני מכיל שטחים:שטח עיקרי, שטחי שירות, שטח פתוח. הדפים מחוברים בצורת אקורדיון ולכן נקראת התוכנית גרמושקה – זו תוכנית ההגשה להיתר.חלק מסריקת תוכנית הגשהחלקי תוכנית ההגשה

מפה טופוגרפית שנערכה על ידי מודד מוסמך עד חצי שנה ממועד הבקשה, בקנה מידה של 1:250, כאשר המפה הטופוגרפית מורכבת מתרשים סביבה שמראה את מיקומו של המגרש ברשת קואורדינטות ארצית, ומפה מצבית שמראה את כל השטח ממבט על כולל נקודות גובה, גבולות המגרש, וכל פרטי הסביבה עמודי חשמל ותאורה, צמחייה, דרכים, וכל מה שנראה ממבט על, בתוספת חץ צפון, קנה מידה קווי ופרטי המודד.

התוכנית כוללת תשריט ערוך בקנה מידה לכל קומה. בקומת הקרקע מסומנים גם כניסות, משטחים מרוצפים, שבילים, מדרגות, חניות ועוד. בקומת הגג ניתן לראות את שיפוע הגג, דודי שמש, אנטנות ורכוש משותף.

בתוכנית מפורטים לפחות שני חתכים בקנה מידה של 1:100 לאורך ולרוחב המבנה, וכן חזיתות המבנה.

תוכנית פיתוח מוצגת בקנה מידה של 1:250, והיא כוללת כבישים, שבילים, מדרכות הגובלים בחלקה, מבנים הגובלים לחלקה, גדרות, שערים, חניות, ניקוז, ביוב ומים תשתיות של בזק וחברת החשמל בלוני גז, חדר הזבל וגובהם של כל המפלסים.

אישור תוכנית ההגשה משמעו כי מהנדס הוועדה צריך לחתום על היתר הבניה (הזכות לבנות היא רק עם קבלת ההיתר). התוכנית נבדקת בעוד מספר שלבים עד לאישורה הסופי.

אחרי קבלת האישור ניתן להתחיל לבנות.

אם הועדה המקומית לא מאשרת ניתן לפנות לועדת ערר.חלק מסריקת תוכנית הגשה