מושגים בנדל"ן

מושגים בנדל"ן

זכויות במקרקעין


מקרקעין - מוגדר בחוק המקרקעין: "מקרקעין" - קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה;זכויות על מקרקעין:בעלות

זכות ראשונית על הקרקע. לפי חוק המקרקעין מוגדרת: הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עיסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם.

הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה, והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו, אולם, בכפוף לכל דין, אין בכך כדי למנוע מעבר בחלל הרום.

הבעלות בקרקע חלה גם על הבנוי והנטוע עליה ועל כל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה, ואין נפקא מינה אם המחוברים נבנו, ניטעו או חוברו בידי בעל המקרקעין או בידי אדם אחר.

מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסויים בהם.שכירות/חכירה/חכירה לדורות

שלושת סוגי השכירות נובעות מרכישת זכות שימוש במקרקעין מבעל המקרקעין. ההבדל בין שלושת סוגי השכירות הוא במשך תקופת השכירות.

לפי חוק המקרקעין: שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא "חכירה"; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא "חכירה לדורות".זיכת הנאה

זיכה הנובעת משימוש ממושך (כגון 30 שנה ומעלה) במקרקעין לצרכי מעבר וכדומה. לפי חוק המקרקעין: זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה זכות להחזיק בהם.משכנתא

משכנתה היא מישכון של מקרקעין. משכנתא נרשמת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ובמידה שהנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין נרשם לטובת הגוף המלווה משכון ברשם המשכונות.

המשכנתא היא ערבות כנגד הלוואה או התחיבות כספית אחרת (בדרך כלל של בנק למשכנתאות) והיא מהווה זכות של נותן המשכנתא על הקרקע עד להסרתה (בתום תשלום ההלוואה או החלפתה במשכון אחר).