מושגים בנדל"ן

מושגים בנדל"ן

דמי הסכמה


תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס.תשלום דמי הסכמה

העברת הזכויות נעשית על ידי המינהל בתנאי שלמוכר אין כל חובות כלפי המינהל ובתנאי שהוצגו כל המסמכים ולאחר ששולמו דמי הסכמה.

גובה דמי ההסכמה נקבע על פי חוזה החכירה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל. המינהל ינפיק בעבור החוכר שובר מיוחד לתשלום דמי הסכמה, אותו ניתן לשלם בכל הבנקים.

יזם רוכש או חוכר הפונה לבנק בבקשה לקבלת הלוואה יכול לבקש מהמינהל עותק לבנק. למידע נוסף על (התחייבות לרישום משכנתה).

במעמד העברת הזכויות ניתן להוון את הנכס ואז החוכר פטור מדמי הסכמה. כמו כן, אם המוכר שילם דמי הסכמה והרוכש מעוניין להוון, עליו לפנות למינהל תוך 90 יום, ותבוצע השלמה להיוון, בהתאם לנוהלי המינהל.מידע מוקדם על גובה דמי הסכמה

מחלקות משתכנים במחוזות ערוכות למסירת מידע מוקדם לחוכרים המבקשים לדעת מראש מה יהיו סכומי דמי ההסכמה הנדרשים לביצוע פעילויות העברת הזכויות. בקשה לקבלת מידע מוקדם יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר.

קבלת המידע המוקדם כרוכה בתשלום אגרה. מחיר האגרות יעודכן כל שנה ב-1 בינואר בשיעור עליית המדד.פטור מדמי הסכמה

דמי הסכמה אינם נגבים במקרים הבאים:

- כאשר חוכר היוון מראש את דמי החכירה השנתיים לפני הגשת

הבקשה להעברת זכויות.

- לחוכר בבניה רוויה ונמוכה למגורים, אם בוצעה העברת זכויות

קודמת באותה שנת תקציב (החלה ב-1 באפריל) אשר שולמו

לגביה דמי הסכמה.

- כאשר חוכר נכלל באחת מהקטגוריות הפוטרות מדמי הסכמה,

על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534.

*העברה מההורים לבניהם, לנכדיהם או לבניהם אחריהם

ו/או לבני זוגם של כל אחד מאלה וההיפך.

*העברה מבעל לאישתו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, ולהיפך.

*בין אחים ו/או בני זוגם.

*ממוריש ליורשו החוקי, בין יורשים חוקיים של אותו מוריש.

*העברה ללא תמורה מתאגיד מתפרק למי שהיה בעל מניות בו ערב פירוקו,

כשחלקו בזכויות המועברות כחלק זכויותיו בתאגיד.

לרשימה מורחבת יותר ראו החלטה 534.

- חוכר זכאי לפטור מדמי הסכמה לפי האמור לעיל,

אם הוא בעל אותה זכות חכירה במשך ארבע שנים לפחות.

אם לא נכלל מעביר הזכויות ברשימת הפטורים והוא סבור כי הוא זכאי לכך, עומדת לרשותו הזכות לפנות לועדת חריגים באמצעות פנייה למחוז. בהעברת זכות חכירה שהגיעה למקבלי ההעברה כאמור לעיל, ייחשב התאריך שבו נרכשה זכות החכירה על ידי מי שממנו הגיעה הזכות למקבל ההעברה כתאריך הרכישה לשם קביעת ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה על ידי מקבל ההעברה.ערר

ערר יוגש תוך שלושים יום מקבלת הדרישה לתשלום באמצעות המשרד המחוזי.

השגה על גובה דמי הסכמה

ניתן להגיש ערר על גובה דמי הסכמה, אם החוכר סבור שהשומה המהווה בסיס לחישוב דמי הסכמה גבוהה מדי (לא כולל דמי הסכמה בחישוב עפ"י מחיר מכירה).

בקשת הערר תועבר לשמאי שערך את השומה לבדיקה נוספת.

אם תשובת השמאי אינה מניחה את דעת החוכר, באפשרותו להגיש ערר תוך ‎21 יום לשמאי הממשלתי. הפנייה לשמאי הממשלתי כרוכה בתשלום.

לאחר הגשת השגה, לא ניתן לחזור לערך עפ"י טבלה.ערר על החלטה

ניתן להגיש ערר על החלטה שלא לפטור אותך מתשלום דמי הסכמה, אם הינך סבור שאתה זכאי לפטור, בהתאם למפורט לעיל.

כמו כן ניתן להגיש ערר כאמור לוועדת חריגים במקרים חריגים שאינם מוזכרים בטבלה. ועדה זו מוסמכת לתת פטור מלא או חלקי מדמי הסכמה עד לסכום שנקבע בנוהל חריגים, ולהמליץ לוועדת הערר הציבורית על מתן פטור מלא או חלקי בסכומים גבוהים יותר.