מושגים בנדל"ן

מושגים בנדל"ן

מנהל מקרקעי ישראל


מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ- 1960,

את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח,

המהוות כ - 93% משטח מדינת ישראל (כ - 22 מיליון דונם),

בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

מועצת מקרקעי ישראל מונה 18-26 חברים,

בהתאם לחוק מינהל מקרקעי ישראל,

היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל,

מפקחת על פעולתו של מינהל מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו.

בראש המועצה עומד שר הבינוי והשיכון.תחומי הפעילות המרכזיים של מינהל מקרקעי ישראל

ניהול מלאי המקרקעין שבאחריות המינהל

יצירת עתודות לקרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות

שיווק קרקעות והקצאתן לייעודים שונים

טיפול בחוכרים ובמשתכנים

פיקוח על שימושי קרקע שונים


התפתחויות והשינויים המהירים בכלכלת ישראל באים לידי ביטוי בולט בנושאי קרקע ומצריכים ניסוח ועדכון תכופים של החלטות, קריטריונים ותהליכי עבודה בהנהלת המינהל ובאגפי המטה.אגפי המטה:אגף תכנון ופיתוח

מטפל בתכנון ובפיתוח פיסי ובגיבוש פרוגרמות, שיכוונו את מדיניות המינהל

ביצירת עתודות קרקע אשר יענו על צורכי המשק בקרקע לשנים הבאות.

כן אחראי אגף זה להכנת תכניות של השקעות ולהכנת מיפוי לביצוע תכנון,

רישום שיווק קרקעות ועוד.אגף שיווק וכלכלה

אחראי על שיווק קרקעות באזורים עירוניים והקצאתם לייעודים שונים;

מסירת זכויות קרקע באזורים עירוניים;

ניהול נכסי הדיור, תיאום עם חברות המשתכנים וביצוע פינויים;

ייזום פרויקטים והשקעות בהם.אגף קרקע חקלאית

אחראי על פעולות ושימושים בקרקע חקלאית;

שימושי קרקע לגנים לאומיים, שמורות טבע וייעור, הקצאות קרקע למטרות בטחון;

שימושי קרקע למפעלי מים וחשמל באזורים הכפריים;

פעילות קרקעית במגזר הערבי;

העברת זכויות בקרקע חקלאית;

החכרת קרקע חקלאית לזמן קצר.אגף חוכרים ומשתכנים (חמ"ד)

מטפל בחוכרים ובמשתכנים במגזר העירוני.

האגף קובע משפר ומייעל תהליכי עבודה במחלקות המשתכנים.אגף בעלות ורישום

מטפל ברישום זכויות החוכרים בלשכת רישום המקרקעין (טאבוׂ)

ובקובץ הבעלות של המינהל ;

הפקעות לצורכי ציבור ומתן פיצויים בגינן ;

רכישות קרקעות וחליפין; תביעות להסדר מקרקעין.פיקוח על קרקעות המינהל

מהווה משימה מרכזית בתכנית העבודה של המינהל.

יחידות הפיקוח מייצגות את המינהל בשטח מבחינת השליטה הפיסית בקרקע

מההיבט של שימוש, קיום התחייבויות ומניעת פגיעה בעתודה הקרקעית.

מערך הפיקוח מסייע באיסוף נתונים לצורך ניהול יעיל של הנכסים

וכדי להבטיח נקיטת צעדים דרושים במקרה של פלישות והתנחלויות בלתי חוקיות

לאדמת מדינה או במקרה של חריגות והפרות חוזי החכירה המתאימים.מחוזות המינהל

מחוזות המינהל אחראים לביצוע מדיניות המינהל כאשר האגפים ויחידות המטה

מכוונים ומדריכים את פעולתם.

במינהל מחוזות: צפון, חיפה, ירושלים, מרכז, תל אביב, דרום

וכן יחידת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש.