מושגים בנדל"ן

מושגים בנדל"ן

גופי התכנון והבניה


גופי התכנון במדינה מחולקים לשלוש רבות בסיסיות: רמה ארצית, מחוזית ומקומית.מועצה ארצית לתכנון ובניה

גוף שאחראי על התכנון במדרג הארצי. שר הפנים הוא יו"ר הועדה. חברים בה 32 חברים. הועדה מורכבת מנציגי משרדי ממשלה שונים, אנשי מקצוע בתחום התכנון, מנציגי ציבור ופוליטיקאים . המועצה הארצית מכינה תוכניות – תוכניות מתאר ארציות – תמ"א. תמ"א היא תוכנית בעל חשיבות ארצית , כגון תמ"א 3 העוסקת בדרכים או תמ"א 38 בחיזוק מבנים לעמידה ברעידות אדמה. תוכניות התמ"א עוסקות בכל מה שיש לו חשיבות ארצית. מאשר התוכניות – הממשלה.הועדה לתשתיות לאומיות

בעלת סמכויות כמו למועצה הארצית. אך עוסקת רק בכל מה שקשור לתשתיות , לדוגמא – דרכים. הליכי האישור של תוכנית תשתית לאומית קצת יותר קצרים. שר הפנים ממנה את הועדה.ועדות משנה

ועדות העומדות לצד המועצה הארצית. ועדת משנה מונה 5-7 חברים . מטרת הועדה לייעל את התהליך הדיוני. ועדות אלה מוקמות עבור צורך ספציפי. ועדות עד-הוק מוקמות מתוך חברי המועצה.ועדה מחוזית

אחראית על התכנון של מחוז מסוים. הארץ מחולקת ל-6 מחוזות מבחינה מנהלתית: מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים ומחוז הדרום. בכל אחד מהמחוזות פועלת ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה, שחברים בה 11 נציגי משרדי ממשלה שיש להם זיקה לתכנון, 5 נציגים של הרשויות המקומיות שבמחוז ונציג המהנדסים והאדריכלים. לכל מחוז תוכנית מתאר שמנחה את התכנון באותו מחוז. תפקידה להנחות את התכנון המקומי וליישם את הוראות המועצה הארצית באותו מחוז. הועדה המחוזית מכינה תוכנית מתאר למחוז. לכל מחוז אמורה להיות תוכנית מתאר מסודרת. כיום יש 6 תוכניות מתאר מחוזיות. תוכנית זו אמורה להכתיב את התכנון של הועדות באזור המחוז. המועצה הארצית מאשרת את תוכניות המתאר המחוזיות.

הועדה המחוזית מאשר את התוכניות של הועדה המקומית וכן מהווה ועדת ערר לבדיקת התנגדויות לתוכנית מקומית. כן בודקת הועדה תוכניות ארציות ומעבירה לועדה הארצית את הערותיה.ועדה משותפת לתכנון ובניה

משותפת ליותר מיישוב אחד. לעיתים בגלל היות יישוב, יישוב קטן אז אין הצדקה להקים ועדה לאותו יישוב. לועדה סמכויות של ועדה מחוזית או מקומית לפי העניין. ככל שהיא תדון בענייני יותר יישובים יהיו לה סמכויות של ועדה מחוזית. הועדה מכינה תוכנית מתאר מחוזית או מקומית והועדה המחוזית מאשרת.ועדה מיוחדת

קמה ב- 2 מקרים: אזור שבו לפחות 75% מיחידות הדיור הן בבניה מ"מ או ישוב שטרם הוקם , נמצא בשלבי הקמה.ועדה מקומית לתכנון ובניה

אמורה ליישם את התכנון המחוזי במרחב המקומי. הועדה המקומית מתמנה על ידי סיעות פוליטיות שנבחרו לרשות המקומית. לכן ברוב המקרים הנבחרים לרשות המקומית ממנים את עצמם: ראש העיר ממנה עצמו ליו"ר הועדה המקומית.

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אחראית על הנפקת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה בשטחים בהם קיים תוכנית בניין עיר מאושרת. בנוסף למתן היתרים ואישור שינויים על פי סמכויותיה, הוועדה המקומית מגישה להפקדה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תוכניות בתחומה אשר אין בסמכותה לאשרן אך היא מעוניינת בקידומם.

הועדה מונה 17 חברים. נתמקד ב- 4 תוכניות שבסמכות הועדה המקומית:

תוכנית מתאר מקומית- קובעת כללים המאפשרים יישום עקרונות התוכנית המחוזית (מאפשרת בניה). לדוגמא קובעת קו בניין, גובה מות, מיקום מגרשי חניה ועוד. כן היא קובעת תנאים להוצאת היתר בניה.

תוכנית מפורטת- דומה לתוכנית מקומית, אבל לא מאפשרת שינוי ייעוד והפקעות (אלא רק בנושא שינוי ייעוד להרחבת צרכי ציבור) . התוכנית מפרטת בפרטי פרטים את התוכנית המקומית .

תוכנית דרך- נגזרת של דרך שאושרה במסגרת תוכנית מתאר ארצית לדרכים. הליכי אישור שונים וקצרים יותר בהשוואה לתוכנית מפורטת.

תוכנית לשימור אתרים- ביטוי לגישה פוסט-מודרניסטית. הבניה המודרנית אחידה/דומה לא נותנת ביטוי לקהילות מסוימות ולתרבותן. כדי לתת ביטוי לקהילות אלה יש לתת ביטוי לתרבותן, לרבות בנושא בניה. הועדות לשימור אתרים אמורות להחליט אילו מקומות מבטאים תרבויות וחשוב לשמור עליהם.